Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


SidebjælkeMenu

Emner i SALDI DokuWiki, som er til
Hjælp for brugere.

Velkommen


Dokumentation

Know how

PHP-kode

Område for programmører
SALDI-source
PHP-kode
Installation af SALDI


Her finder du genveje til sider på internettet, med interesse for
SALDI-brugere.

www.Saldi.dk - Hjemmeside
ftp://ftp.saldi.dk - Fil-server
http://forum.saldi.dk - Brugerforum


Telefonsupport: Tlf 4690 2208


manual:finans

3 Finans

Kassekladde

Hver enkelt bruger kan oprette en eller flere kassekladder. Der kan arbejdes med en kladde, indtil den er bogført. Herefter bliver kladden ændret til bogføringsjournaler, og der kan ikke længere rettes i den. En bogført kladde kan kopieres til en ny kassekladde, og således spare bogholderen for en del tastearbejde ved ensartede rutiner, som f.eks. bogføring af lønninger.

Der oprettes en ny kassekladde ved at klikke på teksten Ny helt til højre i toppen af skærmbilledet. Den nye kassekladde får automatisk tildelt et nyt nummer, og den kommer til at tilhøre den bruger, der opretter den. Kassekladder opdeles på skærmen, så de bogførte kladder (altså bogføringsjournaler der kun kan læses) listes under de åbne kassekladder. Med et klik på Vis alle får man listen med alle brugeres kassekladder, mens Vis egne begrænser visningen til kun at vise egne kladder.

Et klik på en af overskrifterne vil give en ny sortering af kladderne.

Felterne i kassekladden

Bemærkning kan benyttes til at give den enkelte kassekladde en bemærkning eller emne, så det er lettere at kende forskel på de enkelte kassekladder, når man skimmer kassekladde-listen igennem. kassekladde.jpg
Kontrolkonto nummer er det unavngivne felt til højre for bemærkningsfeltet. Ved at skrive et kontonummer i dette felt vil bevægelserne på denne konto kunne følges på listen til højre for indtastningsfelterne. Er velegnet til afstemning med bank- og girokonti.

Bilagsnummer tildeles automatisk og fortsættes fra sidst anvendte bilagsnummer fra samme bruger. Det er valgfrit om en postering/modpostering skal ske på en enkelt, to eller flere linjer. En posteringslinje skal minimum indeholde dato, debet- eller kreditkontonummer og beløb. Det er muligt at skrive 0 (nul) som bilagsnummer til posteringer som ikke kræver bilag.

I bilagsfeltet kan også skrives:

- (minus) Linjen slettes slet1.jpg
-> (slet herfra) Linjerne inklusiv mellemliggende linjer slettes slet2.jpg
<- (slet hertil)
+ (tal) Der indsættes et antal linjer med samme bilagsnummer.
Linjeantallet afgøres af tallet efter '+' Hvis der kun skrives + som
bilagsnummer tages værdien fra ovenstående linje + 1
anO2JqIaXm0
+= Hele linjen kopieres. slet4.jpg
= Værdien fra ovenstående linje kopieres. (Kan bruges i alle felter i kassekladden)

Dato sættes automatisk til dags dato, men kan ændres. Indtast i det samme format, som den automatiske dato vises i - DDMMÅÅ (f.eks. 311214) Hvis der kun skrives dato, anvendes indeværende måned og år.

Bilagstekst er frivillig, men det er nyttigt senere at kunne se, hvad de enkelte posteringer drejer sig om.

D/K feltet benyttes i forbindelse med debitor- og kreditor posteringer. Er feltet tomt, betragtes det efterfølgende kontonummer som et Finanskonto-nummer. Skrives der ”d” eller ”k”, vil det efterfølgende nummer blive tolket som et Debitorkonto-nummer eller et Kreditorkonto-nummer.

Debet og Kredit-felterne er til kontonummeret på den konto, posteringen skal ske på. Afhængigt af koden i D/K vil der være tale om en debitor-, Kreditor- eller Finanskonto.

Ved klik på knappen [Opslag], foretages opslag i hhv. kontoplan, debitor- eller kreditorkartotek, afhængigt af værdien i det foranstående D/K felt.

Fakturanr. benyttes i forbindelse med debitor- og kreditorposteringer. Hvis der angives et fakturanummer og der efterfølgende klikkes på [Opslag] gennemsøges åbne poster for det pågældende fakturanummer. Er der angivet en debitors eller kreditors kontonummer og kode D eller K, søges kun i åbne poster for den konto. Dersom der er oplyst et beløb, søges efter det pågældende beløb.

Beløb indeholder det beløb, der skal bogføres. Hvis man ved simulering eller anden kontrol opdager, at en linje skal bogføres direkte modsat af, hvad der står i kassekladden, så kan man blot sætte minustegn foran beløbet. På den måde bytter kontonumrene i felterne debet og kredit plads, og beløbet bliver igen positivt.

u/m (uden moms) kan benyttes til at bogføre beløb uden moms på konti, der har en momssats tilknyttet.

Hvis der under indstillinger er oprettet afdelinger, valuta eller der er registreret ansatte under stamdata vil disse felter også figurere på kassekladden.

Hvis betalingslister er aktiveret, vil der endvidere være et felt til betalings-id for kreditorposteringer.

Knapper i kassekladden

Når kassekladden lige er åbnet, er der 2 knapper i bunden. [Gem] og [Opslag]. Når kladden er gemt, vises flere muligheder.

 • [Gem] aktiveres automatisk når Enter/Retur tasten trykkes. Herved kontrolleres de indtastede værdier og den aktuelle kassekladde gemmes, hvis der ikke er konstateret fejl. For den mindre øvede anbefales det at taste Enter/Retur efter hver linje.
 • [Opslag] anvendes til at slå op i kontoplan, debitor/kreditorkartotek eller åbne poster, afhængigt af hvilken søjle du arbejder i. Det er også muligt at benytte tastekombinationen Alt+O (Internet Explorer).


 • [Simuler] anvendes til at simulere en bogføring, således at man får mulighed for at kontrollere om regnskabsbevægelser svarer til det forventede.
 • [Bogfør] Gennemfører en simulering, som skal godkendes, inden bogføringen gennemføres, og bordet fanger. Hvis kassekladden ikke balancerer, dvs, samme sum i debet og kredit, kan kassekladden ikke bogføres.


 • [Hent ordre] Denne knap er kun synlig hvis der ligger ikke bogførte købs- eller salgsfakturaer fra ordresystemet, klar til bogføring.

[Import] Der kan foretages to typer import i Saldi:

 • Import af bankposteringer, hvor alle posteringer føres til én konto, og modposteringer efterfølgende køres i kassekladden.
 • Import af andre data, typisk data som er eksporteret fra andre systemer, så som webshop, lønbureauer og lign.

Import af bankposteringer De fleste netbanker giver mulighed for at eksportere kontobevægelser til en fil. Denne kan importeres i kassekladden. Klik på [bankimport] og udvælg den pågældende fil. Systemet forsøger selv at beregne formatet og viser et importbillede lignende nedenstående billede.

Udvælg de relevante kolonner hvori data skal importeres, angiv kontonummeret for ”bank” i feltet ”Posteringskonto” og klik på [Vis].

Hvis systemet accepterer de angivne værdier, fremkommer en ny knap [Flyt]. Når der klikkes på denne kopieres data til kassekladden i den valgte orden.

Tips:

 • For alle felter gælder det, at man kan kopiere værdien fra det ovenstående felt, ved at sætte et lighedstegn =, i feltet.
 • Ved klik på tomt modpost felt til en debitor- eller kreditorpostering, vises de sidste 5 posteringer.
 • Bemærkningsfeltet i toppen, kan redigeres efter bogføring af kassekladden.

Regnskab
I dette punkt vises årets regnskab på skærmen. Dette er ikke blot en passiv opgørelse, det er et dynamisk værktøj der bruges til, at finde frem til detaljer i regnskabet. For hver konto er der en linje med primoposteringen i venstre side, regnskabsårets måneder hen over skærmen, og regnskabsårets sammentælling i højre side. På driftskonti er summen aktiv i de måneder der indeholder posteringer. Ved at klikke på et af de aktive tal, kommer en lille liste frem.

Listen viser de posteringer, der er grundlaget for den pågældende måneds sum.

I hver linje kan der klikkes på bilagsnummeret i venstre side, og få netop de bilags posteringer vist. Klikkes der i stedet på tallet under Kladdenr., slås den pågældende kassekladde op i vinduet.

Budget

Der er mulighed for at indtaste budgettal. Sidste års tal kan indsættes med tillæg af en selvvalgt procentsats. Budget-tallene kan ses sammen med de realiserede beløb og afvigelsen i procent, i finans-rapporten ”Resultat/budget”.

Rapporter

Der er mulighed for at få vist og udskrevet disse typer af finansrapporter:

 1. Kontokort
 2. Kontokort med moms
 3. Balance
 4. Resultatet
 5. Resultat/budget
 6. Momsangivelse
 7. Listeangivelse 1 kvartal
 8. Listeangivelse 2 kvartal
 9. Listeangivelse 3 kvartal
 10. Listeangivelse 4 kvartalFinansrapportens kontokort viser alle de posteringer, der er foretaget på alle konti i det angivne interval og inden for den angivne periode.

Regnskabsrapporten viser ultimo saldo eller saldo til dato for alle konti i det angivne interval og inden for den angivne periode.

Provisionsrapporten giver et periodeafgrænset overblik, over hvor meget den enkelte medarbejdere har optjent, på basis af de indstillinger der er valgt under Indstillinger - > Diverse.

Kontrolspor

Til brug for revision eller lignende findes kontrolsporet. Her er det muligt at søge efter alt hvad der er bogført. Feltet foroven angiver hvor mange linjer der skal vises per side.
SALDI udvikles af Danosoft ApS - Gefionsvej 13, 1 - 3400 Hillerød - Tlf 4690 2208 - Cvr 2075 6438

manual/finans.txt · Sidst ændret: 2016/08/01 11:12 af dokadmin