Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


SidebjælkeMenu

Emner i SALDI DokuWiki, som er til
Hjælp for brugere.

Velkommen


Dokumentation

Know how

PHP-kode

Område for programmører
SALDI-source
PHP-kode
Installation af SALDI


Her finder du genveje til sider på internettet, med interesse for
SALDI-brugere.

www.Saldi.dk - Hjemmeside
ftp://ftp.saldi.dk - Fil-server
http://forum.saldi.dk - Brugerforum


Telefonsupport: Tlf 4690 2208


manual:system

7 Systemdata

Kontoplanen

Kontoplanen er hjertet i ethvert regnskab. Du kan som minimum nøjes med at have en konto for indtægter og en anden for udgifter. Kontoplan Det er god praksis at lade kontonumrene springe med store intervaller, så der er plads til senere at indskyde nye konti efter behov. Du kan oprette en ny konto ved at klikke på [Ny] til højre i toppen af skærmen, mens du kan ændre en eksisterende konto ved at klikke på kontonummeret i kontoplanen.

Kontotyper

Finanskonti kan opdeles i følgende fem typer, hvoraf de sidste to (Overskriftskonti og Sideskift), kun har en visuel funktion, at øge overblikket over kontoplanen.

Driftskonti

Driftskonti er de konti, der normalt posteres på. En driftskonto kan tilknyttes en eller ingen momskonto, hvorefter der automatisk beregnes moms ved bogføringen. Momsen for de forskellige momstyper bogføres på den momskonto, der er sat op under indstillingerMoms. Det er muligt at tilknytte en genvejstast, så man blot kan angive et bogstav ved bogføring, så finder systemet selv det relevante kontonummer. Hvis der har været bogført på en konto i regnskabsåret, kan den ikke slettes, men den kan lukkes så der ikke kan bogføres på den, ligesom den ikke vil være synlig ved kontoopslag.

Statuskonti

En status- eller balancekonto beskriver selskabets økonomiske status. Bank, kasse, lagerværdi eller gæld til kreditorer opføres på statuskonti.
Saldoen på de enkelte statuskonti overføres som primotal ved oprettelse af nyt regnskabsår, mens summen af alle driftskonti overføres til en valgfri statuskonto. Der kan bogføres på en statuskonto, typisk skal et varekøb modregnes på banken, beløb skal kunne flyttes fra kasse til bank osv. Det er også her muligt at tilknytte en genvejstast, så man blot kan angive et bogstav ved bogføring, så finder systemet selv det relevante kontonummer.

Sumkonti

En sumkonto kan sammentælle beløbene fra en række drifts- og statuskonti.
Den vil altid sammentælle alle konti i området fra det kontonummer der angives ved ”Konto fra” til sumkontoens eget kontonummer.

Det er derfor vigtigt, at alle driftskonti er organiseret på en hensigtsmæssig måde, eksempelvis med vareforbrugskonti i området 12000 – 12496 og sumkontoen for indtægterne som f.eks. konto 12497. En sumkonto optæller aldrig andre sumkontis indhold. Det er derfor muligt at indlægge sumkonti på de steder, man måtte ønske det, så man kan få let adgang til de sammentællinger, der er brug for.

Overskriftskonti

Disse konti optræder spredt ned gennem kontoplanen. Deres eneste formål er, at gøre regnskabets opdeling tydeligere.Sideskift

Kontoens sideskift har ikke anden anvendelse end at den fortæller finansrapporten hvor der skilles mellem resultat og balance. Samt at den bruges til overførsel at resultat ved årsafslutning. Der kan kun være én sideskift-konto og denne vil typisk blive placeret umiddelbart under samlekontoen ”Årets resultat”.

Indstillinger

Ud over selve kontoplanen er der en række andre oplysninger til regnskabssystemet, som skal være på plads, men som sjældent senere skal ændres. Denne type oplysninger er samlet under Indstillinger. Disse undermenuer er beskrevet nedenfor.Moms

Det er muligt at arbejde med flere momssatser for såvel salgsmoms som købsmoms. For hver sats skal man oplyse en ledetekst, den (moms-) konto, momsen skal bogføres på, og satsen i procent. Når der i en kassekladde bogføres på en driftskonto, der har tilknyttet en momssats, vil der automatisk blive trukket moms af det indtastede beløb, og denne moms, vil blive overført til satsens momskonto. Du skal være opmærksom på, at der ikke kan oprettes debitor- og kreditorgrupper uden angivelse af en momskode. Har du kunder, der ikke skal betale moms, er du derfor nødt til at oprette en momssats på 0%.


Der er følgende fire hovedgrupper under gruppen Moms:

Salgsmoms

Eller udgående moms. Her angives %-satsen på salgsmomsen samt det kontonummer opkrævet salgsmoms skal bogføres på. Der kan oprettes et ubegrænset antal.

Købsmoms

Eller indgående moms. Her angives %-satsen på købsmomsen samt det kontonummer betalt købsmoms skal bogføres på. Der kan oprettes et ubegrænset antal.

Erhvervelsesmoms

Ved varekøb i udlandet, skal der afregnes dansk moms. Denne moms skal angives særskilt, ved momsangivelse. Samtidig kan momsen trækkes fra som købsmoms, således at resultatet bliver 0.

Momsrapport

Her angives hvilke konti der skal medgå i momsrapporten.

Debitor- og kreditorgrupper

Her kan opsættes og rettes i debitor og kreditorgrupper. De enkelte grupper indeholder følgende oplysninger om gruppens medlemmer:

Momsgruppe

Er den momskonto, hvor gruppens moms skal konteres. Det kan være nødvendigt at oprette en momssats på 0%, hvis der er kunder eller kreditorer, som ikke skal have afregnet moms.
Samlekonto er en status-konto for gruppens gæld eller tilgodehavende.

Modkonto

Er kontoen, der benyttes til udligning af åbne poster. Dette vil typisk være kontonummeret på en bankkonto. Du kan tilknytte en debitorgruppe på de enkelte kundekonti, ligesom du kan sætte en kreditorgruppe på hver enkelt leverandørkonto. På den måde definerer du både statuskonto og momssats for kunden eller leverandøren.

Valuta

Beskriver hvilken valuta gruppen, som udgangspunkt, anvender ved fakturering / indkøb.

Sprog

Beskriver hvilket sprog der, som udgangspunkt, anvendes ved fakturering.

Rabat

Her kan indsættes en rabatprocent, som per automatisk vil blive anvendt ved oprettelse at ordrer til den pågældende kundegruppe.

Provision

I dette felt kan angives hvor stor en procentdel af dækningsbidraget der skal anvendes ved provisionsberegning til denne kundegruppe.

B2B

(Business to business)
Afmærkes dette felt vil der ved fakturering til denne gruppe blive anvendt priser fra B2B feltet på varekortet.

OB

(Omvendt betalingspligt)
Afmærk her hvis kunden er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt. Ved salg af 'OB' markerede varer til denne gruppe vil der ikke blive opkrævet moms.

Afdelinger

Her kan opsættes et ubegrænset antal afdelinger, som kan vælges under kontering i kassekladden samt på indkøbs og salgsordrer. På den måde kan indtægter og omkostninger fordeles på de enkelte afdelinger.
Også medarbejdere kan tilknyttes en afdeling. Herefter vil indkøb og fakturering automatisk blive konteret på vedkommendes afdeling.

Projekter

Her kan opsættes et ubegrænset antal projekter, som kan vælges under kontering i kassekladden samt på indkøbs og salgsordrer. På den måde kan indtægter og omkostninger fordeles på de enkelte projekter.

Lagre

Her kan opsættes lagre, som tilknyttes de respektive afdelinger. Indkøb og salg af lagervarer bindes til det lager, som hører til den afdeling, den enkelte medarbejder er tilknyttet.

Varegrupper

Her kan opsættes et ubegrænset antal varegrupper. På hver enkelt gruppe kan man registrere følgende oplysninger:

Prisgrupper

Her kan man have flere varer tilknyttet til samme prisgruppe.

Tilbudsgrupper

Her kan man have flere varer tilknyttet til samme tilbudsgruppe.

Rabatgrupper

Her kan man have flere varer tilknyttet til samme rabatgruppe.

Gruppenummer

Dette er blot et fortløbende nummer på varegrupperne. Der refereres til nummeret fra de enkelte varer.

Beskrivelse

Beskrivelse af gruppen.

Lagertilgang

Er nummeret på den statuskonto, der bruges til at registrere tilgang til lageret. Skal kun anvendes i forbindelse med lagerførte varer.

Lagertræk

Er statuskontoen, der registrerer afgang fra lageret. Skal kun anvendes i forbindelse med lagerførte varer.

Varekøb

Er den konto, hvor varekøb registreres. Når lagerførte varer sælges, føres deres værdi automatisk fra konto Lagertræk til konto Varekøb.

Varesalg

Er den konto, hvor varesalg registreres.

Lagerregulering

Benyttes til at registrere tab og vind på lageret. Skal kun anvendes i forbindelse med lagerførte varer.

Max rabat

Angiver en maksimal rabat der må gives på varer i denne varegruppe. Værdien heri står over rabatsatsen i debitorgrupper.

Omvendt betaling

Markerer at varer i denne gruppe er omfattet af reglen om omvendt betalingspligt. Ved køb/salg af varer fra denne gruppe fra/ til leverandører/kunder som er omfattet af reglen, bliver varen ikke pålagt moms. Se her hvordan der bogføres: Opslagstavlen

Momsfri

Giver mulighed for at bestemme, om varen udløser moms eller ej. Momskontoen og -satsen er bestemt af den momssats, der er tilknyttet til kontoen Varesalg.

Lagerført

Markerer, om der er tale om en egentlig vare eller en ydelse. Der kan oprettes et ubegrænset antal brugere. Hver bruger kan derefter tildeles de ønskede rettigheder. Der kan dog være begrænsninger i antal brugere på visse udgaver af Saldi, som benyttes via webtjenester. Samtidig kan der oprettes binding til ansatte, således at den rette person automatisk vælges ved oprettelse af købs og salgsordrer.

Batchkontrol

Kan kun anvendes ved lagerførte varer. Når dette felt er afmærket, skabes der sammenhæng mellem alle købs og salgsordrer, således at det altid er muligt at genfinde den eksakte købsordre til enhver salgsordre.
Samtidig sikres at regnskabets lagerbeholdning er i overensstemmelse med varelagerets købsværdi.

Operation

Angiver at der ikke er tale om en operation og ikke en fysisk vare. Dette felt anvendes bl.a. i produktionsvirksomheder.

Valuta

Der kan oprettes et ubegrænset antal valutaer.
Ny valuta oprettes ved at klikke på ”Tilføj ny valuta”.

Her kan vælges mellem relevante valutaer. Kontonummeret bruges til de øredifferencer der opstår ved omregning mellen DKK og den valgte valutaNår valutaen er tilføjet indskrives kursen og den dato hvorfra kursen er gældende. Ved kursændringer tilføjes en ny dato, således at systemet altid har den rette kurs for et givet tidsrum.

Når der inddateres beløb i fremmed valuta, benyttes systemets aktuelle kurs, men kursen/kursværden for den individuelle post kan kalibreres?

Brugere

Der kan oprettes et ubegrænset antal brugere. Hver bruger kan derefter tildeles de ønskede rettigheder. Samtidig kan der oprettes binding til ansatte, således at den rette person automatisk vælges ved oprettelse at købs- og salgsordrer.Regnskabsår

Her oprettes regnskabsår, og der kan indsættes åbningssaldi for 1. regnskabsår.
Ved at klikke på regnskabsårets ID åbnes regnskabsåret for opdatering af primotal og oprettelse af nye regnskabsår. Der kan kun bogføres i aktive regnskabsår.
Et regnskabsår aktiveres ved at klikke på ”Sæt aktivt” til højre

De værdier der skal angives for 1. regnskabsår er:

Startmåned: 1. måned i 1. regnskabsår. 1. måned svarer til januar.
Startår: Det år regnskabsåret starter.
Slutmåned: Den måned hvor regnskabsåret slutter.
Slutår: Det år hvor regnskabsåret slutter.
1. faktnr: Nummeret på den første faktura der udskrives.
1. modt.nr.: Varemodtagelser, for varer til videresalg, bilagføres med fortløbende numre.
Undlad bilagsnr. til fakt.: Ved afmærkning af dette felt, vil der ikke blive anvendt bilagsnumre, til udgående fakturaer.
Brug faktnr som bilagsnr.: Her angives om fakturanummeret skal anvendes som bilagsnr. Dette felt kan ikke anvendes, hvis ”Undlad bilagsnr til fakt” er afmærket.
Brug modt. nr som bilagsnr.: Her angives om modtagelsesnummer skal anvendes som bilagsnr.

Beløbsfelterne under debet og kredit udfyldes med relevante åbningstal. Summen skal være ens i de to kolonner, for at regnskabet stemmer. Åbningstallene kan efter reguleres, og der kan godt bogføres, selvom disse ikke stemmer.

Efterfølgende regnskabsår

For at oprette et nyt regnskabsår, åbnes det seneste regnskabsår, ved at klikke på regnskabsårets nummer.
Ved oprettelse af regnskabsår, ud over det 1. er der mulighed for at overføre ultimosaldi til en anden statuskonto.
Ligeledes er det muligt at overføre summen af driftskonti (resultatet) til en statuskonto. Hvis der i forbindelse med et årsskifte, er skiftet kontoplan, vil man også her kunne overføre diverse saldi til de relevante nye konti.
Startmåned og -år vil altid være måneden efter det foregående regnskabsår. Slutmåned og -år er valgfrit.
Hvis der posteres i et gammelt regnskabsår skal efterfølgende regnskabsår opdateres.Stamdata

Under stamdata angives virksomhedens stamdata, samt stamdata for medarbejdere.
Disse informationer danner basis for teksten på tilbud, ordrer, fakturaer & rykkere.
PBS Kreditornr. anvendes hvis der er en aftale med PBS

FI kreditornr. anvendes til at generere FI betalingskode 71.

Ved at klikke på Ny medarbejder åbnes stamkort for ansatte.
Feltet initialer bruges til at danne binding til brugernavn i menupunktet ”brugere”

Hvis den ansatte er provisionslønnet kan der indskrives en provisionssats for hver kundegruppe.

Formularer

Begrebet formularer dækker over en række forskellige udseender af udskrifter. Det er i denne skærm, du kan redigere udseende af tilbud, ordrebekræftelser, følgesedler, kreditnotaer, fakturaer og rykkerbreve.
Du kan også redigere emne og følgetekst til brug ved udsendelse pr. e-mail.

Den enkelte formular er sammensat af tre arter: Linier (= streger og logo), Tekster og Ordrelinier.
Alle tal for koordinater er i mm, som for X måles fra venstre kant og for Y fra bunden af papiret.

Øverst til højre finder du en knap [Upload] som giver dig mulighed for at overføre filer til Saldi:
jpg / eps fil til logo og PDF fil til baggrund
Logoet skal være i formatet .eps (encapsulated postscript) eller .jpg. Filstørrelsen er begrænset efter type.
Du kan eventuelt anvende det frie grafikprogram Gimp til at fremstille eller konvertere logoet.

Øverst til højre findes ligeledes [Sprog]. Ved at klikke på dette link, får man mulighed for at oprette et alternativt sprog til formularers tekster.
(Ikke at forveksle med IndstillingerDiverseSprog, som er sproget som benyttes i programmet)

I bunden af skærmen findes linket, Genindlæs standardformularer. Ved at klikke på dette link, bliver standardformularene indlæst, og overskriver de eksisterende formularer.

Nyhed 2016:
Her findes også ikke et link Indlæs fra Formulargenerator (LO) hvilket er en importfunktion angående formularer, designet i Libre Office’s tegneprogram draw.
Alle formulartyper redigeres i et LibreOffice draw dokument med navnet: „Saldi_formularer.odg“
Når designet er færdigt, gemmes i LO en ”exportfil” med navnet: „Saldi_formularer.fodg“ som du i SALDI skal udpege som ”importfil” der uploades til serveren. Ud fra dens indhold kan du nu indlæse en eller alle formularer.
Er der behov derfor, kan du i Saldi’s formular-redigering finafpudse placeringer og indhold.

Dette er endnu ikke implementeret i Danosoft-SALDI (nov. 2017), men kan benyttes, hvis man selv har adgang til fil-upload i systemet.

Linjer

(Grafiske streger)
Dette valg giver dig adgang til at placere dit logo og tegne linjer i dit layout.

I eksemplet th. tegnes en vandret linje, der starter 26 mm inde og 255 mm oppe på papiret. Den rækker vandret til det punkt, der er 184 mm inde fra venstre kant, og er altså 184 – 26 mm = 158 mm lang. Stregens bredde er på 1 billedpunkt.

Farven følger dette farveskema: http://saldi.dk/dok/palette.pdf
Brug nummeret fra skemaet uden mellemrum eller punktummer.
F.eks. skrives den grumme farve som ses nederst til højre på farveskemaet som 17083000.

Foranstillede nuller kan udelades. Farve nr. 0 er sort.Tekster

Her definerer du faste tekster i layoutet.
Der er tale om to typer tekster, nemlig faste tekster og det indhold, som variabler i programmet måtte have. Fordelen ved at bruge variabler som $eget firmanavn er, at du slipper for at rette alle dine formularer igennem, hvis der ændres i firmaets stamoplysninger.

Når du indsætter et variabelnavn, kommer der automatisk et mellemrum efter variablens indhold og den næste tekst. For at undertrykke dette mellemrum, kan du afslutte variabelnavnet med et semikolon.
Det er fx. relevant, hvis du vil indsætte teksten Momssats 25% på en faktura. Her vil kodningen skulle være Momssats $ordre_momssats;% moms.
Du kan få en oversigt tilgængelige variabler, ved at åbne listen helt til venstre i linjen.
Det valgte variabelnavn vil blive flyttet ind i linjens tekstfelt, når du klikker på Opdater, men du kan også vælge selv at kopiere det ind. Bemærk at listens indhold af variabelnavne varierer med typen af layout.
Kolonneoverskrifter er ikke vist i billedet, men de enkelte felter i hver linje er:

<BLANK>(Feltvalg) Her kan du slå op i de mulige variabelnavne
TekstI dette felt kan du skrive en blanding af tekster og variabelnavne.
X: Afstand i mm fra venstre kant af papiret.
Y. Afstand i mm fra bunden af papiret.
Højde: Teksthøjde i punkter.
Farve: Farvekode. Nummer nul er farven sort. Tekst farver følger farveskemaet nævnt under linier.
Just.: Tekstens justering i feltet. Mulighederne er Venstre-, Centreret- eller Højrejusteret.
Font: Det er muligt at anvende skriftsnit med fødder Times eller uden Helvetica
Side: Vælg her, hvilke sider teksten skal udskrives på. Mulighederne er: • A: Alle sider • 1: Kun første side, eksempelvis kundens navn og adresse på en faktura. • S: Kun på sidste side, eksempelvis total og betalingsvilkår på faktura. • !S: Ikke på sidste side. Velegnet til tekster som ”fortsættes. . .“
Fed: Fremhævet skriftsnit.
Kursiv: Kursiv (italic) skriftsnit.

Ordrelinjer

Du skal starte med at definere, hvor langt nede på siden dine ordrelinjer skal starte, hvor mange, der er plads til på en side. Der er en tæt sammenhæng mellem denne oplysning, og de tekster, du fast udskriver på siderne.
Afstanden mellem linierne er en ekstra afstand i forhold til et almindeligt linjeskift. Jo større tal, jo større linjeafstand.
I ordrelinjerne kan du ikke selv definere teksterne, her har du alene adgang til at bruge de oplysninger, der bliver indtastet på selve ordren, når du opretter et tilbud eller en ordre.

Diverse

(indstillinger)
Under overskriften diverse findes en række indstillingsmuligheder.Skift navn på regnskab.

Her ændres navnet på regnskabet. Bemærk at når navnet ændres, skal det nye navn bruges ved login.Provisionsberegning.

Valgene her er kun aktuelle, hvis man har ansatte som provisionsaflønnes. Bemærk at feltet ”kilde for kostpris” kun har relevans for varer med batchkontrol.

Personlige valg.

Her kan vælges om Saldi skal anvende popupvinduer til åbning af de forskellige skærmbilleder eller om alt skal køre i samme vindue. Fordelen ved at anvende popup er at man kan have flere vinduer åbne på samme tid. Ulempen er at det kan virke forvirrende for nye brugere. Hvis popupvinduer anvendes, anbefales det kraftigt at indstille sin browser til at åbne popupvinduer i faneblade. Under popup indstillinger skrives de javascript parametre som passer til ens system.

Ordrerelaterede valg.

Her er en række valg som kan foretages i forbindelse med indkøbs og salgsordrer. Hold musen over teksten på formularen for at få uddybet de enkelte punkter.

Rykkerrelaterede valg.

Hvis der angives et brugernavn og en mailadresse her, vil pågældende modtage en mail om at der skal rykkes, når betalingsfristen er overskredet med det nedenfor angivne antal dage.

Diverse valg.

Her kan vælges:

  • om brugeren skal afkræves valg af debitorgruppe og kundeansvarlig ved oprettelse at ny debitor.
  • om der skal bruges betalingslister til kreditorbetalinger, jf. Bankens Erhvervsformat (BEC).
  • om der skal anvendes integration med Docubizz dokumenthåndtering (www.docubizz.dk).
  • om jobkort skal aktiveres. Jobkort er en udvidelse til debitormodulet, som giver mulighed for udskrift af arbejdssedler.

Bilagshåndtering.

Bilag kan håndteres enten internt (Kun ved hosting hos saldi.dk og mod genyr) eller på egen FTP server. Ved intern opbevaring er det muligt at maile bilag til en pulje som kan kan åbnes og vedhæftes fra kassekladden.

Ved både intern opbevaring og egen FTP er det muligt at vedhæfte scannede bilag til kassekladde og debitor historik. Hvis de relevante felter er udfyldt, fremkommer en clips på kassekladde og historik, til formålet.

Øredifferencer.

Ved udligning at åbne poster kan der forekomme øredifferencer. Hvis afvigelsen ligger indenfor den her angivne tolerance, vil det alligevel være muligt at udligne disse på den enkelte kunde / leverandørs kontokort.
Differencen bliver posteret på det angivne kontonummer.

Massefakturering.

Ved at aktivere massefakturering får man mulighed for at fakturere alle ordrer i én arbejdsgang. Som udgangspunkt vil kun ordrer hvor alt kan leveres blive faktureret.
Hvis feltet ”Medtag delleverancer” er afmærket delleveres de ordrer, hvor en delmængde kan leveres, hvis ordredatoen er overskredet med det antal dage som skrives i nederste felt.

Sprog

Denne sektion er kun delvist integreret. På længere sigt vil det blive muligt at vælge mellem forskellige sprog til hele systemet. Indtil videre er muligheden begrænset til at ændre teksterne på enkelte dele af systemet ved at klikke på linket Dansk.

Import/Eksport

Indlæs / udlæs kontoplan

Her kan kontoplanen eksporteres og der kan importeres en ny kontoplan. Import kan kun gøres i regnskabsår, hvor der ikke har været bogført.

Indlæs / udlæs debitorer

Her kan debitorlisten eksporteres og der kan importeres debitorer. Listen skal være i et komma, semikolon eller tabulatorsepareret format.

Sikkerhedskopi

Når der klikkes på feltet ”Sikkerhedskopi” i hovedmenuen, genereres en sikkerhedskopi, på serveren. Ved at klikke på linket Gem sikkerhedskopi får du mulighed for at gemme sikkerhedskopien på din egen PC.

Linket Indlæs sikkerhedskopi i øverste højre hjørne, giver mulighed for at indlæse en tidligere gemt sikkerhedskopi.

Indlæs sikkerhedskopi.

For at indlæse en sikkerhedskopi, skal denne først findes. Dette gøres ved at klikke på knappen til højre for tekstfeltet og udpege den relevante sikkerhedskopi. Teksten på knappen er afhænger af operativsystem og browser. Herefter klikkes på knappen [Indlæs] hvorefter der kommer to advarsler og sikkerhedskopien indlæses.

ADVARSEL: Når dette gøres overskrives det eksisterende regnskab, med sikkerhedskopien. Handlingen kan ikke fortrydes.
Efter sikkerhedskopien er indlæst, skal man logge ud af regnskabet, og ind igen.


Bemærk.

Den dannede sikkerhedskopi's format, er afhængig af det database system SALDI køres på. Det kan være MySQL eller PostGres.
Formaterne er ikke kompatible, så det er ikke nemt at skifte fra det ene, til det andet database-system!
Der er dog en chance for, at den dannede SQL-fil kan konverteres, så data kan overføres…

Søg med GOOGLE: Convert MySql Postgres for at finde redskaber.
Konkret Online eksempel: http://www.sqlines.com/online kan benyttes til mindre datamængder.
Eller: http://www.lightbox.ca/pg2mysql.php


SALDI udvikles af Danosoft ApS - Gefionsvej 13, 1 - 3400 Hillerød - Tlf 4690 2208 - Cvr 2075 6438

manual/system.txt · Sidst ændret: 2017/11/08 15:53 af 86.48.98.52